จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม [2019-11-29]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/ 2562  โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีโครงการที่เสนอของบประมาณจำนวน ๒๙ โครงการ และมติที่ประชุมให้ผ่านความเห็นชอบจำนวน ๑๙ โครงการ โดยโครงการที่ไม่ผ่านความเห็นชอบให้ส่วนราชการทบทวนรายละเอียดโครงการอีกครั้งแล้วให้นำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป