จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล [2019-11-29]

กรมคุมประพฤติจัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล

             วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถึงความพร้อมในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการออกเอกสารหลักฐานผ่านระบบดิจิทัลของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ หนังสือรับรองผลการคุมความประพฤติ และหนังสือรับรองผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานบริการของกรมคุมประพฤติให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (
e-Service) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร