จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแปเป็นที่พักพิงผู้พ้นโทษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-11-29]

          ในระหว่างวันที่ 25 - 30 พฤศจิกายน 2562 กรมคุมประพฤตินำโดย นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติ  6 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี ร่วมกันจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ณ เรือนจำกลางสงขลา โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ สำรวจตนเองผ่านกิจกรรมและเตรียมวางแผนชีวิตหลังพ้นโทษจำคุก รวมทั้งแนะนำบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส สำหรับผู้พ้นโทษจำคุกที่ไม่พร้อมกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือชุมชนภูมิลำเนา ได้มีที่พักพิงที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนมีความพร้อม

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนพ้นโทษจำคุกจนถึงการเข้าพักในบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้กระทำผิดมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพมีรายได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ