จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติร่วมตรวจติดตามประเมินผล กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ [2019-11-28]

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ ในการขับเคลื่อนตามแผนงานของหน่วยงานให้รองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์