จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติร่วมกับ ทอ. ตรวจติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [2019-11-27]

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมคณะตรวจติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ ในการขับเคลื่อนตามแผนงานของหน่วยงานให้รองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ นอกจากนี้  ยังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ