จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 1 สัญจร มอบนโยบายการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม [2019-11-26]

          เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 1 สัญจร พร้อมมอบนโยบายการทำงานแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเน้นย้ำบทบาทและภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 1 และอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 1 คนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดลพบุรี

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติในฐานะหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยได้มอบแนวทางการทำงานโดยเน้นการบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติและสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 1

          สำหรับการประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 1 รวมถึงการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องสถานที่ตั้งของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติที่เสนอให้ใช้สถานที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เกิดการทำงานที่ใกล้ชิดกับราชการส่วนท้องถิ่นมากขึ้น อีกด้วย