จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.นครสวรรค์ ต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติด พร้อมนำร่องอีก 4 จังหวัด เล็งขยายผลทั่วประเทศ [2019-11-26]

เมื่อวันที่ (25  พฤศจิกายน 2562) ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมคุมประพฤติ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมการปกครอง และกระทรวงสาธารณสุข ในการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา พร้อมทั้งให้โอกาสและความช่วยเหลือ ทั้งด้านการรักษาทางการแพทย์ การศึกษา และส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยจะดำเนินการใช้แนวทางศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่นำร่องอีก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก พร้อมเล็งขยายผลการดำเนินงานค่าย ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือภายหลังจากผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูครบกำหนดในศูนย์ขวัญแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสร้างการยอมรับและคืนคนดีสู่สังคมในภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด อีกทั้งยังเป็นกลไกที่สำคัญที่จะชะลอและลดจำนวนคนที่ต้องเข้าสู่เรือนจำ ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้ามาร่วมสาธิตการตรวจหาสารเสพติดในเส้นผม เพื่อติดตามการใช้ยาเสพติดย้อนหลังของบุคคลได้

            ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมของศูนย์ขวัญแผ่นดินตอนหนึ่งว่า  การดำเนินการศูนย์ขวัญแผ่นดินจะยิ่งแข็งแกร่ง หากมีการนำพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมให้ความรู้ เพราะการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องอาศัยความรัก ครอบครัว การให้ความรู้ ตลอดจนอาชีพการงานต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พบกับชีวิตใหม่ที่มีแต่ผู้คนเปิดประตูรับขวัญ พร้อมทั้งยินดีที่จะเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้อื่นที่ประสบปัญหา ซึ่งทางราชการพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไป