จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง “30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” [2019-11-21]

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นประธานเปิดงานและพระราชทานโล่เกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็ก ในงานเฉลิมฉลอง “30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบนมราชกุมารี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายสิทธิเด็กแห่งประเทศไทยและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย โดยมี นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร