จำนวนผู้เข้าชม : 439

   


ประกาศรับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล [2019-11-18]

 

กรมคุมประพฤติ ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ Function – Based ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ (ทุนศึกษา) ระดับปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยาและกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา จำนวน 1 ทุน ดังนั้น จึงขอแจ้งประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เบื้องต้น ดังนี้

1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมคุมประพฤติ

2. ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร แต่จะเดินทางไปศึกษาวิชาในต่างประเทศได้เมื่ออายุราชการ/อายุงานครบ ๒ ปีแล้ว

3. เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขานิติศาสตร์

4. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕

5. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

6. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ ได้ที่ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4802 หรือเข้าไปที่ http://bit.ly/2XgzIg8 (ประกาศ กรมคุมประพฤติเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563)หรือแสกน Qr Code