จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมร่างนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [2019-10-30]

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลียร์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

       สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามกรอบการดำเนินงานในการทบทวนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเด็นข้อคิดเห็นเสนอแนะของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้ดำเนินการทบทวนนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2562 ให้ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณากรอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เห็นชอบกับนโยบายที่เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาให้เป็นธรรม พร้อมเสนอความเห็นเพื่อให้นโยบายครอบคลุมและชัดเจนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. กลุ่มผู้กระทำความผิด ควรนำกระบวนการยุติธรรมที่มีความหลากหลายวิธีการมาประยุกต์ใช้เป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด โดยมุ่งเป้าหมายให้บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคม 2. กลุ่มผู้เสียหาย กำหนดประเด็นนโยบายรองรับเพื่อให้กลุ่มผู้เสียหายสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 3. หน่วยงานภาครัฐและ NGO ที่มีบทบาทการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในกระบวนการยุติธรรมให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ 4. ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ควรจะมีประเด็นนโยบายรองรับเพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างหลักประกันในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป