จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


กรมคุมประพฤติร่วมกำหนดแนวทางลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ [2019-10-30]

          วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาผู้กระทำผิดที่เข้าสู่เรือนจำมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาซึ่งสภาพปัญหาความแออัดในเรือนจำและเกินอัตรามาตรฐานที่เรือนจำจะสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ กระทรวงยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง รูปแบบการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความแออัดในเรือนจำอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 กรอบแนวทาง ได้แก่ กรอบที่ 1 กฎหมาย กรอบที่ 2 พักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) กรอบที่ 3 อาชีพและการสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่ กรอบที่ 4 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกรอบที่ 5 การป้องกันยาเสพติด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบตามแนวทางดังกล่าว พร้อมให้เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในที่ประชุม ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้นำเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ กลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ด้วยกลไกของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกลุ่มที่รอการตรวจพิสูจน์ โดยปรับวิธีการทำงาน ลดขั้นตอน หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวดำเนินการควบคุม ตลอดจนใช้มาตรการคุมความประพฤติกับกลุ่มต้องโทษน้อยหรือกักขังแทนค่าปรับ ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาจำนวนผู้ที่เข้าสู่เรือนจำโดยไม่จำเป็น พร้อมทั้งช่วยลดความแออัดของผู้ต้องขังภายในเรือนจำอีกด้วย