จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม [2019-10-29]

          วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านจิตอาสาพระราชทาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 จิตอาสาพัฒนา ด้านที่ 2 จิตอาสาภัยพิบัติ ด้านที่ 3 จิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านที่ 4 จิตอาสาให้ความรู้ และด้านที่ 5 จิตอาสาประชาสัมพันธ์ ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การขับเคลื่อนงานจิตอาสาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการหารือถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลศาสนสถาน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ซึ่งกรมคุมประพฤติสามารถสนับสนุนโดยการทำงานบริการสังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่