จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด [2019-10-28]

          วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ประกอบด้วย 1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 3. มาตรการป้องกันยาเสพติด 4. มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด ที่มุ่งเน้นการขยายศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว ซึ่งอยู่ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และ 5. มาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้ข้อสังเกตในหลายประเด็น อาทิ การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยและคนรุ่นใหม่ การสร้างความชัดเจนระหว่างการรักษาทางการแพทย์กับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ พร้อมทั้งนำเสนอการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมคุมประพฤติ ได้มีการบูรณาการร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 ในการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ ภายใต้ชื่อ Camp 35 ซึ่งเป็นการขยายจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ฝ่ายปกครองดำเนินการอยู่ ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี และยังมีกลไกบ้านกึ่งวิถี กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เป็นกระบวนการดูแลผู้ที่พลั้งพลาดให้มีสถานที่พักพิงก่อนกลับคืนสู่สังคมต่อไป และการดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่จะมีการบูรณาการในหลายมิติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การบำบัดฟื้นฟู การปราบปราม และสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง อันจะเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

          ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบในแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2563 และขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประกอบการดำเนินการให้สมบูรณ์เป็นรูปธรรม