จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติประชุมหารือร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด [2019-10-21]

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีริศ อัมระปาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น และพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และสอดดคล้องกับผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยกฎหมายยาเสพติดหรือ UNGASS 2016 ทั้งนี้ เพื่อให้มีมาตรการทางเลือกแก่ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่การบำบัด การให้ความรู้ การติดตามช่วยเหลือ และกลับคืนสู่สังคมแทนการลงโทษหรือดำเนินคดี