จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติร่วมงานวันอาสาสมัครไทย พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ [2019-10-21]

          วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นอกจากนี้ ยังมีพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในการนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. นางสุนันทา ไชยปัญญา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ 2. นายทองสุข ศรีภูมิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม 3. นายประสิทธิ์ สุขรัตน์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 4. นายอุปถัมภ์ สัมพุทธานนท์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ 5. นายนิตยรักษ์ ชินินทร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 6. นายสุม เกษการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และมีอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลในนามของหน่วยงานอื่น โดยมีหม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานในพิธี ภายในงานดังกล่าว มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9 ในงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และนิทรรศการขององค์การสวัสดิการสังคมและอาสาสมัคร ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการบทบาทและภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งมีการจัดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติครั้งที่ 27 ในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร