จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด [2019-10-21]

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          โดยที่ประชุมมีการรายงานสถิติข้อมูลสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในห้วงระยะเวลา ปี พ.ศ. 2558 - 2562 ตามที่ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการป้องกันอาชญากรรม (ต้นน้ำ) 2.ด้านการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและการจัดการศึกษา (กลางน้ำ) และ 3.ด้านการติดตามหลังปล่อย (ปลายน้ำ) ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาร่างนโยบายและแผนการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1.นโยบายป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 2.นโยบายการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและการพัฒนาพฤตินิสัย 3.นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมและติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย 4.นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร

          ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างนโยบายดังกล่าวต่อไป

ฟื้นฟูเด็ก 1 ฟื้นฟูเด็ก 2
ฟื้นฟูเด็ก 5 ฟื้นฟูเด็ก 6