จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 [2019-10-21]

กรมคุมประพฤติร่วมพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

วันนี้ ( 21 ตุลาคม 2562 ) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ. ศ. 2562  โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

               การอบรมในโครงการนี้จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โดยปัจจุบันได้ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 อันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาทและข้อพิพาททางอาญาความผิดอาญาอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวไม่กระทบต่อส่วนรวมและความผิดอาญาที่มีโทษอย่างสูงไม่เกินสามปี