จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [2019-10-16]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรูปแบบของสภากาแฟ  ณ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)