จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มอบนโยบายฟื้นฟูผู้กระทำผิดคืนคนดีสู่สังคม [2019-10-14]

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เพื่อถ่ายทอดนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการแก้ปัญหาคนล้นคุก ซึ่งบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สามารถช่วยลดปริมาณนักโทษเข้าสู่เรือนจำ ด้วยกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูและการพัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ ตลอดจนการบูรณาการกับหน่วยงานภาคี อาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป ให้เป็นบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) และให้คำแนะนำโดยน้อมนำโครงการในพระราชดำริมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมสานต่อในการช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิด และร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติลงตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี พร้อมเปิดร้านเครื่องดื่ม “HARAPAN COFFEE” ซึ่งมีความหมายว่า ความหวัง ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อันเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป

 

          ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมยังให้ความสำคัญกับบุคลากรในด้านเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนทั้งในด้านบังคับใช้กฎหมายและด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด