จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติชูแนวคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ [2019-10-02]

อธิบดีกรมคุมประพฤติชูแนวคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ

 วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2563 พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงแนวคิดที่จะพัฒนากรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้มาตรการในด้านการคุมความประพฤติ เทคโนโลยี  ตลอดจนการป้องปรามการกระทำผิดมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยในสังกัดส่วนกลาง โดยมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร