จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-10-01]

 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อหารือข้อราชการ และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ และพิจารณาแนวทาง แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อให้การปฏิบัติงานตลอดจนอำนวยการบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ขะจาน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย