จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “โครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม” [2019-09-29]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมเป็นเกียรติในงาน “โครงการคุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม” โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อพบปะและรับฟังปัญหาต่างๆ ของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาเป็นการลงพื้นที่เชิงรุก ตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ และได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย