จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรมโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด [2019-09-26]