จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 2 [2019-09-25]

  กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 2     

  วันนี้ (25 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 2 และบรรยายในหัวข้อ นโยบายทิศทางของโครงการคืนคนดี
สู่สังคม สำหรับโครงการนี้มีกำหนดจัดขึ้นวันที่
25-26 กันยายน 2562 มีเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ 
กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่รับผิดชอบโครงการคืนคนดีสู่สังคมเข้าร่วม จำนวน 48 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ (แจ้งวัฒนะ) และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารซอร์ฟแวร์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 โครงการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคืนคนดีสู่สังคม
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ การนำเข้าฐานข้อมูล การขอจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศ  ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  ซึ่งมีทั้งการบรรยาย การแบ่งกลุ่มย่อย และการฝึกการปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น