จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุม Forum on Criminal Justice 2019 [2019-09-19]

กรมคุมประพฤติ นำโดยนางธาริณี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 และนางสาวศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม Forum on Criminal Justice 2019 จัดโดยสมาพันธ์อาชญาวิทยาแห่งชาติ (National Criminal Justice Association: NCJA) ร่วมกับสมาพันธ์ยุติธรรมในชุมชนนานาชาติ (International Community Corrections Association: ICCA) ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Hyatt Regency Crystal City at Reagan National Airport รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมนานาชาติที่เน้นการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรม อาทิ การนำเทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษประสบความสำเร็จในการอยู่ร่วมกับชุมชน วิธีการปฏิบัติต่อผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษที่เป็นผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น การศึกษาวิจัยการส่งต่อการเป็นผู้กระทำผิดจากรุ่นสู่รุ่นและวิธีการป้องกันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตัดสินใจเพื่อลดอคติทางเชื้อชาติ งานวิจัยปัจจัยในการผิดเงื่อนไขของผู้คุมความประพฤติในมินนิโซต้า การใช้ระบบการให้รางวัลและการแทรกแซงของพนักงานคุมประพฤติในการดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษในรัฐเวอร์จิเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมในดูแลผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม เช่น เครื่องมือระบุอัตลักษณ์บุคคล ระบบดิจิทัลในการจัดการในสำนักงาน ระบบดิจิทัลในการให้ทุนวิจัยและการติดตามผล เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิทัลในการสร้างแผนการแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำพัฒนางานคุมประพฤติของไทย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้กระทำผิดให้มีความเทียบเท่ากับระดับนานาชาติ