จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า “สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [2019-09-18]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า สภากาแฟ (Morning Talk)” ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในรูปแบบของสภากาแฟ  ณ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๘ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ นาฬิกา.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ กันยายน ๒๕๖๒)