จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ [2019-09-18]

กรมคุมประพฤติมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ

                วันนี้ (18 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนประทาย  ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทความสำคัญและทิศทางของอาสาสมัครคุมประพฤติในการสนับสนุนภารกิจงานคุมประพฤติ" โดยเน้นย้ำว่าอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญของกรมคุมประพฤติในระดับพื้นที่ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประสานงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน และมีศักยภาพในการให้บริการงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทสำคัญในการดูแลช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืนและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังถ่ายทอดนโยบายในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สามารถให้บริการกับประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเน้นให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการงานยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย