จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติร่วมมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” [2019-09-18]

วันนี้ (18 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายพยนต์  สินธุนาวา  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเยาวชน ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น บนพื้นฐานของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานได้แก่ ครู นักเรียน เยาวชน วิทยากรตัวคูณ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 5 ภูมิภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 800 คน ในส่วนของกรมคุมประพฤติได้ร่วมจัดนิทรรศการและเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมเล่นเกมภายในบูธ เพื่อเป็นการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

สิทธิ 1 สิทธิ2
สิทธิ 3 สิทธิ 4
สิทธิ 5 สิทธิ 6
สิทธิ 7 สิทธิ 8
สิทธิ 9 สิทธิ 10