จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฯ วางทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ [2019-09-16]

          วันนี้ (16 กันยายน 2562) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานในภารกิจของกรมคุมประพฤติ อาทิ งานด้านคดีและการแก้ไขฟื้นฟู งานตามกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ 5 ด้าน ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จำนวน 3 คณะ และผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณากรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ แผนงาน แนวทาง มาตรการและโครงการ/ กิจกรรม ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 การดำเนินงานไปสู่มาตรฐานสากล นโยบายที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ และผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย และนโยบายที่ 3 การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ พร้อมมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น