จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.หล่มสักจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [2019-09-12]

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายวสันต์  เภรีวิค ผอ.สนง.คุมประพฤติจ.เพชรบุรณ์ สาขาหล่มสักมอบหมายกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี (บ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บ้านกึ่งวิถี ตั้งอยู่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ม.๗ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถี ผู้แทน อบต.นาซำ อาสาสมัครคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติและแกนนำภาคประชาชน