จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร [2019-09-12]

    วันนี้ (12 กันยายน 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กรมคุมประพฤติ เพื่อให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและมีแบบแผนสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการและความจำเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโครงการฯนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562 และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 48 คน โดยมี ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร และอาจารย์มาริษา นาคทับที มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องไข่มุก โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี 

     นางอัญชลี พัฒนสาร กล่าวว่าปัจจุบันกรมคุมประพฤติมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Probation 4.0 ด้วย Smart Probation ซึ่งเป็นการทำงานและให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ที่เป็นไปตามมาตราฐาน ทั้งนี้การจะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรเพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ที่จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้