จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


กรมคุมประพฤติจัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” [2019-09-06]

วันนี้ (6 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพโดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้ารับเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพจำนวน 5 ราย ได้แก่ นายประสาร มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายพยนต์  สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายวีรพันธ์  พวงเพชร  เลขานุการกรม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 สำหรับเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอันเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบหมายเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพให้กับข้าราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่อง รักษาดินแดนยิ่งชีพ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติต่อไป

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติโดยเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ

มอบเหรียญ 1 มอบเหรียญ 2
มอบเหรียญ 3 มอบเหรียญ 4
มอบเหรียญ 5 มอบเหรียญ 6
มอบเหรียญ 7 มอบเหรียญ 8
มอบเหรียญ 9