จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 [2019-09-06]

วันนี้ (6 กันยายน 2562) เวลา 9.30 นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังห้องประชุม The Circle โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2” จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ประทานพระดำรัสเปิดงาน โดยทรงกล่าวถึงพัฒนาการของประเทศไทยและนานาประเทศในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในบริบทกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังที่ปรากฏตามกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ อีกทั้งยังทรงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจำต้องร่วมกันสร้าง “โอกาส” ให้แก่ผู้ก้าวพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          จากนั้น ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กร โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ

          สำหรับการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขากฎหมายสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแนวคิดเกี่ยวกับโทษทางอาญา และมาตรการทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้โทษทางอาญาด้วย