จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ [2019-09-06]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ ธนะชัยขันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ชั้น 2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย