จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสทรงเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2 [2019-09-04]