จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2019-09-01]

วันนี้ (1 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 160 คน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม ดิ วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การสัมมนาผู้บริหารในครั้งนี้ ถือเป็นการทบทวนการดำเนินงานคุมประพฤติ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม อันเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ และคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้มอบเกียรติบัตรแก่สำนักงานคุมประพฤติที่เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชมรม รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE