จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดต่อร่างกายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า [2019-08-31]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดต่อร่างกายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ถอนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดต่อร่างกายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 ราย โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้ามีคำสั่งให้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อจำกัดบริเวณตามที่ศาลกำหนดเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้าตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2562 และครบกำหนดถอดการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์วันที่ 29 สิงหาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติจึงได้ถอดการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกำชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติยังคงปฏบิัติตามคำสั่งของศาลอย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า