จำนวนผู้เข้าชม : 98

   


งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 [2019-08-30]

วันนี้ (30 สิงหาคม 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0” พร้อมมอบรางวัลเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานผู้มีอุปการคุณ และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชนที่เป็นเครือข่าย เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 700 คน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมคุมประพฤติให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรกรมคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ห้องวายุภักดิ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดความมั่นคงในชีวิต อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำกับคนด้อยโอกาสในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยเฉพาะผู้กระทำผิด ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ที่มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 7 แสนคน ซึ่งระบบงานคุมประพฤติ เป็นระบบงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขฟื้นฟู และให้โอกาสกับผู้กระทำผิดให้สามารถกลับตนเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม พัฒนาชุมชน สร้างคุณค่าและทุนมนุษย์ให้กับประเทศชาติได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเรือนจำ ดังนั้น การสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงการให้โอกาส เฝ้าระวัง พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านจิตใจ ทัศนคติ ทักษะอาชีพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้บุคคลเหล่านี้กลับตนเป็นคนดี สามารถดูแลตนเองและครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ระบบงานคุมประพฤติถูกนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ภายใต้การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อใช้เป็นมาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้กระทำผิดแทนการจำคุก โดยใช้กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสดังกล่าว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบงานคุมประพฤติได้มีพัฒนาการทั้งในด้านกฎหมาย โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ และการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเพื่อวางระบบงานคุมประพฤติในชุมชน มีภาคประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานคุมประพฤติ ส่งผลให้การแก้ไขฟื้นฟูดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับชุมชน กรมคุมประพฤติจำเป็นต้องพัฒนาในทุกด้าน โดยมี Probation 4.0 เป็นเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้กระทำผิด พร้อมกับบูรณาการกับภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสงบสุขอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง 40 ปีงานคุมประพฤติกับสังคมไทย การบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการจัดบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อาสาสมัครคุมประพฤติ และหน่วยงานภาคีที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ