จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมการปฏิบัติงานคุมประพฤติระดับภูมิภาค [2019-08-29]

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายนัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาพิเศษสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) พร้อมด้วย Dr.Heng Hak รองปลัดกระทรวงมหาดไทย Dr.Chan Kirnseng อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะผู้แทนระดับสูงของกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานระดับภูมิภาค ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเจษฎา พุ่มจันทร์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี และ ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการนำเทคโนโลยีสารสนเทศกรมคุมประพฤติ การใช้ระบบจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) การนำภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรม วัด ร้านค้า ในภารกิจแก้ไขฟื้นฟูฯ การจัดระบบบริการให้เข้าถึงผู้กระทำผิดโดยใช้กลไกศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล การช่วยเหลือสงเคราะห์การประกอบอาชีพที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน ตลอดจนการจัดเตรียมแบบฟอร์มของกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องเป็นภาษากัมพูชารวมถึงภาษาต่างประเทศไว้ให้พนักงานคุมประพฤติสามารถดาวน์โหลดไว้ใช้งานเพื่อรองรับพลเมืองในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ประเทศกัมพูชา ได้ให้ความสนใจและจะนำไปพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศกัมพูชาต่อไป