จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติร่วมถอดบทเรียน “โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 [2019-08-27]

วันนี้ (27 สิงหาคม 2562) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียน โครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดเมาแล้วขับ (กรณีกระทำผิดซ้ำ) ที่สมัครใจเข้าร่วมการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ได้รับการบำบัดรักษาครบตามแผนและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และผู้รับผิดชอบงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การส่งต่อในการบำบัดเป็นการเข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้อื่นและสังคม เนื่องจากผลกระทบจากการดื่มสุราส่งผลทั้งต่อสุขภาพกาย จิต สังคมและเศรษฐกิจ การบำบัดจะเน้นให้ผู้ดื่มสุราอย่างมีความรับผิดชอบหรือเลิกดื่มสุราในที่สุด

 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า การส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติไปบำบัดนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากการดื่มสุราเป็นพฤติกรรมที่ผู้ดื่มมองว่าเป็นสิ่งปกติ ดังนั้น การถอดบทเรียนจะเป็นการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไร และจะมีแนวทางวิธีการดำเนินการต่ออย่างไรในอนาคต

 สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 2562 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยพนักงานคุมประพฤติจะประเมินระดับแอลกอฮอล์ Assist และส่งต่อบำบัดสุราในกรณีที่ได้รับการประเมินว่ามีระดับการดื่มที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะให้คำปรึกษาแบบสั้นให้แก่พนักงานคุมประพฤติ โดยจำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมในการบำบัดสุรา มีจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย

ถอดบทเรียน 1 ถอดบทเรียน 2
ถอดบทเรียน 3 ถอดบทเรียน 4
ถอดบทเรียน 5 ถอดบทเรียน 6