จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [2019-08-26]

วันนี้ (26 สิงหาคม 2562) นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบภายใน ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ปฏิบัติงานธุรการด้านการเงินสังกัดกรมคุมประพฤติ ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานคุมประพฤติภาค 1-9 จำนวนกว่า 52 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลักซอร์ จังหวัดนนทบุรี

          นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ กล่าวว่า งานด้านการเงินและบัญชี เป็นงานที่ต้องดำเนินการภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ค่อนข้างยาก และต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการทำงานเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป