จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติกำชับนโยบายขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ [2019-08-23]

 

                  วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/ 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ในภารกิจกระทรวงยุติธรรม การดำเนินการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และ การปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                   สำหรับการประชุมในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาล นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยให้ความสำคัญการสร้างรับรู้แก่ประชาชน การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ และการดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องให้กลับคืนสู่สังคมได้ อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเล็งเห็นถึงการลดปัญหาความแออัดในเรือนจำ ด้วยการใช้มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก รวมถึงดูแลผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษให้มีอาชีพ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

 

                  นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับถึงความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การขับเคลื่อนโครงการกำลังใจฯ และโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแจ้งในที่ประชุมทราบถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมคุมประพฤติ กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดงานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation 4.0 ในวาระครบรอบ 40 ปีของระบบงานคุมประพฤติในประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ