จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ [2019-08-21]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม 
“คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” 
ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรม “คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานคุมประพฤติ ความรู้เรื่องกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม มีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองของเด็กและเยาวชนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะและกฎจราจร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) นอกจากนี้ยังได้มีการถาม - ตอบปัญหาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 85 ราย และเล่นเกมส์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยให้นักเรียนถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนมาสคอตของกรมคุมประพฤติโพสลง application “facebook” โดยให้ใช้ข้อความว่า “#สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายสาขาเวียงป่าเป้า , #เราจะทำความดีเพื่อสังคมและ #โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”และแจกของรางวัลให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเวียงแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

20147.jpg

โรงเรียนอุปถัมภ์แม่เจดีย์วิทยาคม_190821_0102.jpg

โรงเรียนอุปถัมภ์แม่เจดีย์วิทยาคม_190821_0106.jpg

โรงเรียนอุปถัมภ์แม่เจดีย์วิทยาคม_190821_0141.jpg

โรงเรียนอุปถัมภ์แม่เจดีย์วิทยาคม_190821_0144.jpg