จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [2019-08-19]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ แจ้งแผนการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ,แผนพัฒนารายบุคคล,แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร,การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronics Monitoring),ผลตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ,พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฯ,มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ฯลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ วันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)