จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" [2019-08-19]

          วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562" เพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครการและกิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนา รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และเพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย