จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ มุ่งสู่ Probation 4.0 ในพื้นที่ภาค 5 [2019-08-16]

          วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติสู่ Probation 4.0 ในเขตพื้นที่ภาค 5 พ.ศ. 2562 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การทำงานแบบ Smart Probation เพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติสู่ Probation 4.0” โดยเน้นย้ำนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้กลับตนเป็นคนดี มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เร่งแก้ปัญหานักโทษล้นคุก เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ โดยจะมีผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ ด้วยการทำงานแบบ Smart Probation บุคลากรจะต้องปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีทักษะ องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลแก้ไขผู้กระทำผิด การทำงานเชิงรุก พัฒนางานให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชน เพื่อลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเปิดกว้างและเชื่อมโยงด้วยการบูรณาการร่วมกันในทุกมิติ

          ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังเน้นย้ำความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมกำชับการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ การสร้างงานสร้างอาชีพ การขับเคลื่อนศูนย์แคร์ หรือศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ การนำข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ การใช้ฐานข้อมูล DXC อีกด้วย