จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติร่วมการประชุมชี้แจงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป [2019-08-16]

        วันนี้ (16 สิงหาคม 2562) นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมี นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยาย การชี้แจงและการซักซ้อม เรื่องกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป และการนำเสนอผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจ้างงานข้าราชการเกษียณอายุของส่วนราชการ