จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ [2019-08-15]

เอกสารดาวน์โหลด :

15 สค 62 ปฐมนิเทศกองพัน138.jpg