จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ [2019-08-15]

       

  

           วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2562 เพื่อพิจารณานโยบายการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมให้องค์การอาสาสมัครคุมประพฤติสนับสนุนภารกิจกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาศักยภาพขององค์การอาสาสมัครคุมประพฤติและสมาชิกให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และ 3. บูรณาการการทำงานขององค์การอาสาสมัครคุมประพฤติในทุกระดับ รวมทั้งอาสาสมัครหน่วยงานอื่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร