จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2019-08-13]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบทุนสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนในการซื้อเครื่องปรุงในการประกอบอาชีพค้าขาย พริกลาบ และอุปกรณ์ในการบรรจุพริกลาบ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในความผิดต่อพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 จำนวน 1 ราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงตนอยู่ในสังคมได้ตามสมควร รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กลับตัวเป็นพลเมืองดี สามารถยืนหยัดในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - สร้างงานสร้างอาชีพ 13086201.jpg